VERKOOPSVOORWAARDEN / CONDITIONS DE VENTE

De algemene voorwaarden, opgenomen op de achterzijde, maken integraal deel uit van de overeenkomst en zijn van toepassing op de rechtsbetrekkingen waarbij de Wittmann Battenfeld Benelux NV, met zetel gevestigd te De Vunt 9, 3220 Holsbeek, met ondernemingsnr. 0453.200.133 optreedt, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper.

Er kan alleen schriftelijk en na bevestiging van Wittmann Battenfeld Benelux NV van deze algemene voorwaarden worden afgeweken. Alle andere afwijkende en aanvullende bedingen en/of voorwaarden zijn niet tegenstelbaar aan Wittmann Battenfeld Benelux NV.

De koper is gebonden door een bestelling van zodra hij deze overmaakt aan Wittmann Battenfeld Benelux NV. Wittmann Battenfeld Benelux NV is enkel gebonden door de bestelling mits de uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging ervan door Wittmann Battenfeld Benelux NV.

Iedere bestelling in gelijk welke vorm ook houdt van rechtswege erkenning in vanwege de koper van zijn kennisname van de onderhavige algemene voorwaarden en zijn aanvaarding ervan zonder voorbehoud.

 

Les conditions générales, reprises au verso, font partie du contrat et s'appliquent aux relations juridiques dans lesquelles Wittmann Battenfeld Benelux SA, dont le siège social est situé De Vunt 9, 3220 Holsbeek, avec le numéro d'entreprise 0453.200.133, agit à l'exclusion des conditions propres de l'acheteur.

Des dérogations aux présentes conditions générales ne sont possibles que par écrit et après confirmation de Wittmann Battenfeld Benelux SA. Toutes autres stipulations et/ou conditions divergentes et supplémentaires ne sont pas opposables à Wittmann Battenfeld Benelux SA.

L'acheteur est lié par une commande dès qu'il la remet à Wittmann Battenfeld Benelux SA. Wittmann Battenfeld Benelux SA n'est lié par la commande que si celle-ci est explicitement confirmée par écrit par Wittmann Battenfeld Benelux SA.

Toute commande, quelle qu'en soit la forme, implique en vertu de la droit la reconnaissance par l'acheteur de sa connaissance des présentes conditions générales et son acceptation sans réserve de celles-ci.

 

Onze complete verkoopsvoorwaarden kan u hier vinden.

Nos conditions de vente complètes se trouvent ici.

 

Home

Follow us

zu Facebook
zu LinkedIn
zu YouTube

© 2020

WITTMANN BATTENFELD BENELUX NV

De VUNT 9

3220 Holsbeek

T + 32 16 55 11 80

BE 0453 200 133

info@wittmann-group.be